Naučte se učit

Test školních dovedností,
strategií a technik učení

V následujícím testu se dozvíte více o svém způsobu učení, ale i svých metodách a technikách studia a zapamatovávání si nejrůznějších informací. Pokud platíte za špatného žáka, aniž byste měl sám pocit, že jste nějak ”hloupější” nebo ”línější” než druzí, snad se v tomto testu dozvíte cosi o tom, proč tomu tak je. A ”dobří” žáci zase možná pochopí, proč zřejmě tak hladce procházejí dnes obvyklým systémem vyučování.
Pokud poznáte svoje silné a slabé stránky v učení, půjdete pravděpodobně životem s větší sebedůvěrou a jistotou. Budete méně závislý na tom, jak vás hodnotí druzí lidé kolem vás. V následujícím dotazníku je uvedeno celkem 50 vět, které jsou věnovány nejrůznějším stylům a technikám učení, se kterými se může žák základní, ale i střední školy při učení setkávat. Každou větu si nejprve pozorně přečtěte a pokuste se odhadnout, jak vás každá přečtená věta vystihuje.

Věta mě vůbec nevystihuje Věta mě vystihuje málo Věta mě částečně vystihuje Věta mě hodně vystihuje

1. Když se doma učím, snažím si ověřit, zda učivo skutečně už dobře umím a ovládám.

2. Když píšu učivo do sešitu, nechám si tam vždycky trochu místa na pozdější poznámky.

3. Při čtení školní látky se na konci kapitoly snažím odpovědět na pár otázek.

4. Na internetu nebo v knihovně dovedu najít studijní materiály, které k učení potřebuji.

5. Když dostanu písemku nebo test, podívám se na úlohy, kde jsem udělal/a chybu.

6. V učení mám doma celkem pořádek a vím, kde mám co hledat a co kde najdu.

7. Doma se učím každý den ve stejnou dobu.

8. Škola a učení nejsou pro mne právě příliš moc důležité. Zajímají mne docela jiné věci.

9. Když mne čeká nějaká zkouška, písemka nebo test, jsem docela dost nervózní.

10. Při domácí přípravě na vyučování se dokážu poměrně dost dlouho soustředit.

11. Snažím se zjistit předem, jakou zkoušku budu dělat a podle toho se také učím.

12. Do školního sešitu si zapisuji vše důležité, co učitel/ka říká při vyučování.

13. Při čtení si vyhledám význam neznámých slov nebo si udělám jejich seznam.

14. Docela rád/a chodím do školní, ale i veřejné knihovny.

15. Než odpovím v testu na každou otázku, pečlivě si přečtu zadání testové úlohy.

16. V rámci domácího studia se řídím určitým rozvrhem a vím, co budu dělat a jaké úkoly.

17. Termíny zkoušek a školní úkoly, které musím udělat, si zapisuji doma do kalendáře.

18. Do školy chodím dost nerad/a. Rád/a bych se věnoval/a úplně něčemu jinému.

19. Při důležité zkoušce trpím dost velkým strachem ze špatné známky.

20. Když se věnuji nějaké školní práci ve škole, nenechám se příliš vyrušit.

21. Při vyučování a doma se snažím ve školním učivu najít klíčová slova a hlavní myšlenky.

22. Poznámky v sešitech si doma občas doplním vlastními slovy, abych všemu rozuměl/a.

23. Než se začnu učit nějaký text, přečtu si kontrolní otázky na konci kapitoly.

24. Mám dobrou slovní zásobu a při psaní nemám problémy se písemně vyjadřovat.

25. Písemku se snažím dokončit tak, abych měl/a čas na těžší úlohy a kontrolu odpovědí.

26. Pro studium mám doma celkem dobré studijní podmínky (např. pracovní stůl).

27. Když se doma učím, dokážu celkem dobře odhadnout, jak dlouho se budu muset učit.

28. Nejraději bych praštil/a s učením, nechal/a školy a věnoval/a se úplně něčemu jinému.

29. Když dělám ve škole nějakou důležitou zkoušku nebo test, dost těžko se soustředím.

30. Při vyučování vydržím poměrně dlouho poslouchat výklad učitele.

31. Když se něco učím, dost mi pomáhá, když to mohu vysvětlit někomu jinému.

32. Do školního sešitu si zapisuji téměř všechno, co píše učitel/ka na tabuli.

33. Při učení poznám, které věty a pojmy jsou v textu nejdůležitější a méně významné.

34. Když napíšu písemnou úlohu, text si přečtu nahlas, abych se ujistil/a, že to zní dobře.

35. Před odevzdáním písemky či testu se snažím odpovědi zkontrolovat a chyby opravit.

36. Když se doma učím, mám vytvořen určitý systém práce a organizace, který mi pomáhá.

37. Když se doma učím, mám poměrně jasnou představu, jak dlouho a co se budu učit.

38. Když školní úkoly nechápu, prostě je raději neudělám a opíšu je od spolužáků ve škole.

39. Při ústním zkoušení, v písemkách nebo v testech mám dost velké problémy.

40. Během vyučování a domácího studia vydržím pracovat poměrně dlouho.

41. Když narazím v učení na něco, co příliš nechápu, nechám si to hned vysvětlit.

42. Myslím, že ve škole dokážu poslouchat výklad učitelů docela pozorně.

43. V cizích jazycích se mi docela líbí učit se nová slova, věty a cizojazyčné fráze.

44. Než začnu psát nějaký referát, sloh nebo esej, udělám si napřed jejich osnovu.

45. Při písemce a testu si dávám pozor na chyby, které jsem dříve dělal/a.

46. Jen výjimečně se stane, že zapomenu udělat nějaké školní úkoly nebo cvičení do školy.

47. Mám vypracovaný denní rozvrh nejen vyučování, ale i program mých zájmů a studia.

48.Ráno mám dost problémy s pozdními příchody do školy.

49. Při ústním nebo písemném zkoušení trpím dost velkou trémou.

50. Při vyučování se dokážu soustředit téměř celou vyučovací hodinu.

Věta mě vůbec nevystihuje Věta mě vystihuje málo Věta mě částečně vystihuje Věta mě hodně vystihuje