Zpátky na seznam lekcí

Jak a co poslouchat při vyučování a jak si dělat poznámky?

Schopnost pozorného poslechu a vnímání informací, které k nám přicházejí prostřednictvím hlasu kantora, jsou vlastně druhým nejvýznamnějším zdrojem poznatků hned po čtení. Na základě takto získaných informací si většina starších žáků zaznamenává důležité informace v podobě studijních poznámek do sešitů. Spousta žáků se dnes vlastně vůbec neučí z učebnic, ale ze školních sešitů. Jestliže tedy chcete zlepšit studijní výsledky, musíte zlepšit svou schopnost pozorného poslechu učitele, ale i všeho, co se odehrává mezi spolužáky a učitelem při vyučování. Rozhodnout o tom, kdo z vás je špatný či naopak dobrý posluchač není zase tak složité.

Špatný posluchač
- je otrávený při nezáživných a nudných tématech výuky
- zajímá se výhradně o fakta a jednotlivé údaje
- nemá dostatek vytrvalosti k poslechu výkladu až do konce
- pozornost v závěru pouze předstírá
- je snadné ho vyrušit
- má odpor k obtížným tématům
- dává přednost snadno pochopitelným myšlenkám
- jestliže učitel přednáší pomalu a monotónním hlasem, má tendenci často se zasnít a myslet na úplně něco jiného

Dobrý posluchač
- i na nudném tématu se snaží najít něco zajímavého
- při výkladu se zajímá o obsah, nikoli o formu přednesu
- zajímá se o ústřední téma výkladu a o jeho hlavní myšlenky
- při výkladu nového učiva se snaží zachytit podstatné informace
- je schopen vytrvalé pozornosti po dobu celého výkladu učitele

- po dobu celé přednášky úspěšně bojuje s rušivými vlivy okolí
- těžší části výkladu ho naopak provokují k okamžitým dotazům
- je schopen se dlouhodobě soustředit

U špatných posluchačů je možné se setkat s dvěma nejčastějšími problémy, které spočívají v tom, že žáci nejsou schopni si ujasnit hlavní myšlenky výkladu, který poslouchají. Hlavní myšlenky učiva nebo důležité obecné principy nové látky jsou obvykle zařazeny na začátek a konec vyučovací hodiny. Proto začátek a konec přednášky nebo vyučování jsou vždy nejdůležitější pro každého, kdo se snaží zlepšit kvalitu svého poslechu, ale i kvalitu svých studijních poznámek.

Jak si zapisujete svoje poznámky do sešitů?

Vedle školních učebnic je pro každého žáka dost podstatnou oblastí informací i systém školních poznámek. Z řady důvodů by proto měly být studijní poznámky nejen přehledné, ale měly by vždycky zachycovat ještě "něco navíc", co v učebnicích obvykle není. Učitel, který přednáší novou učební látku, nám velmi často poskytuje řadu cenných informací už tím, že v průběhu samotného výkladu zdůrazňuje, co je důležité si zapsat.
hlavní myšlenky

Školní tabule
Nejpodstatnější část školní látky bývá většinou učitelem napsána na tabuli.

Důraz
Posloucháte-li výklad učitele pozorně, brzy zjistíte, že při vyučování klade daleko větší důraz na nejpodstatnější části učební látky. Důraz, který je kladen na důležité části nového učiva lze zjistit z tónu hlasu, pohybů, ale i z času, který věnuje určitému tématu nebo z počtu uvedených příkladů, které mají vztah k tématu vyučovací hodiny.

Slovní signály
Učitel při výkladu nového učiva často vysílá žákům slovní signály, které je mají informovat o významu nejdůležitějšího učiva. Takové slovní signály mají často podobu vět: "Existují dva druhy možného řešení........... První je tento........... Druhým způsobem řešení je ......... Souhrnně můžeme tedy říci, že ............

Opakování
Důležité myšlenky jsou učitelem často v průběhu vyučování několikrát opakovány (často i s použitím jiných slov nebo příkladů).

Závěry
Nejpodstatnější části učiva jsou učitelem vždy na konci hodiny nebo přednášky uvedeny ještě jednou a tvoří závěr, na rozdíl od základního úvodu do problematiky, který je vždy uváděn na počátku vyučování.

Chcete-li si vytvořit skutečně efektivní systém studijních poznámek, měli byste se řídit některou z následujících zásad:

  • Snažte se dělat si co nejlepší poznámky. Neztrácejte mnoho času přepisováním poznámek po vyučování.
  • Ve svých poznámkách si vždy po vyučování udělejte přehled tím, že si je přečtete a například barevně zvýrazníte nebo podtrhnete nejvýznamnější pojmy, údaje nebo vzorce.
  • Aby bylo možné si své studijní poznámky průběžně doplňovat, je vhodné ponechat u každého tématu dostatek volného místa.
  • Jestliže si některou informaci při vyučování nestačíte zapsat, požádejte učitele o zopakování nebo se jí pokuste v krátkosti zachytit několika slovy a po vyučování si ji doplníte s pomocí spolužáka nebo učebnice.
  • Studijní poznámky pište heslovitě a naučte se používat řady zkratek (např. Prostud. kap.6 do příští hod.).

Důvodů, proč si dělat studijní poznámky, může být celá řada:

  • Poznámky vás donutí lépe a pozorněji poslouchat obsah výkladu učitele.
  • Když si děláte školní poznámky do sešitu systematicky, informují vás také o tom, co je opravdu důležité.
  • Vlastní poznámky v sešitu si daleko snadněji zapamatujete, protože jste si je zapsali svými slovy, kterým rozumíte, na rozdíl od některých textů v učebnicích.

Kvíz: