Zpátky na seznam lekcí

Jak nejlépe používat vlastní paměť a jak ji rozvíjet?

V souvislosti s naší pamětí existují dva základní problémy a stejně tak dva možné způsoby jejich řešení.

 • Jestliže máte informace v paměti uloženy a přesto si je nemůžete okamžitě vybavit, nemusí to někdy nic znamenat. Dost možná, že jste jednoduše utahaní nebo rozrušení. Stačí většinou jen chvilka odpočinku nebo trochu klidu, a paměť vám zase bude fungovat.
 • Jestliže jste si ale některé informace dobře nezapamatovali a v paměti jsou uloženy špatně, jejich špatné vybavování není náhoda nebo projev únavy. Je to nejlepší důvod, proč byste měli začít se změnou svých studijních návyků.
paměť

S krátkodobou pamětí je to snadnější, protože ji většinou užíváme vědomě. Je to ten druh paměti, který používáme při čtení učebnic nebo při poslechu výkladu učitele. Tenhle druh paměti většinou nemá dlouhého trvání, protože nové informace v naší paměti vytlačují ty předchozí, které naopak rychle zapomínáme. Podstatné je rozlišit důležitost nových informací, které je nutné si dlouhodobě zapamatovat.

• Když si některé informace jednoduše napíšete, zvýšíte tak kapacitu své krátkodobé paměti a hromadu věcí můžete pustit z hlavy.

O dlouhodobé paměti se říká, že má neomezenou kapacitu a používáme ji podvědomě. Jestliže chcete přenést některou učební látku z krátkodobé do dlouhodobé paměti, musíte si uvědomit několik věcí:

 • učivo si musíte systematicky opakovat
 • obsah učiva musíte chápat vždy ve vztahu s předchozí látkou, kterou jste se již naučili, daleko méně si pamatujeme informace, které jsou v paměti osamoceny
 • informace, které mají smysl a význam, si z dlouhodobé paměti vybavíte daleko lépe než informace, které jste se naučili sice nazpaměť od začátku do konce, ale bez dostatečného pochopení jejich smyslu a významu
 • naučené učivo musíte pravidelně používat, jinak ho časem zase zapomenete, čím častěji používáte informace uložené v dlouhodobé paměti, tím rychleji se vám je podaří vybavit

Pár zásad, které pomáhají naší paměti

A. Smysluplné učení
Všemu, co si chcete zapamatovat, zkuste dát význam nebo smysl. Smysluplné učivo se učí a vybavuje snadněji, než studijní texty, kde například nechápeme nejen význam některých slov, ale ani smysl někdy dost složitých vztahů mezi částmi učiva.

B. Vytvořte si logický systém
Větší skupinu nových dat zkuste sestavit do nějakého souboru, který vytváří logický systém. Podobně jsou do skupin sestavena i čísla tel. seznamu. Není snadné zapamatovat si třeba tel. číslo, které tvoří sedm čísel (7441850). Jestliže je ale rozdělíte do skupin (744 – 18 – 50), rychleji si je zapamatujete. To je tedy logický systém.

C. Používejte mnemotechnické pomůcky
Někdo si není schopen zapamatování sedm seskupených čísel. Mnemotechnika je pomůcka, která podporuje paměť různými pomocnými představami. Úplně stačí si zapamatovat prvá tři čísla (744) a ostatní si odvodit. Například si řeknete:"Jana sice vypadá na osmnáct, ale obléká se jako padesátka." Používání podobných mnemotechnických pomůcek vám při učení například matematických vzorců nejen pomůže, ale někdy se i pobavíte. Časem se přesvědčíte, že i organizace samotného učení je v některých situacích i docela zábava.

D. Dejte učení nějaký konkrétní smysl
Všechna slova totiž musí mít dohromady nějaký "smysl" nebo tvar. Perfektně si je zapamatujete, když si z nich například vytvoříte příběh, který má jasný a konkrétní obsah. Jestliže si třeba při studiu lidského těla musíte zapamatovat přesné názvy desítek nervů nebo kostí, naučíte se je znát daleko snadněji, když pochopíte, jak v těle fungují, co ovládají a jaký mají v lidském těle smysl. Podobné je to i s učením dalších předmětů. Při studiu angličtiny nebo němčiny si určitě daleko lépe zapamatujete nepravidelnosti cizího jazyka, když si z nových slovíček vytvoříte několik vět. Najednou pochopíte, jaký je jejich vztah k ostatním částem věty a slova tak získají svůj smysl.

E. Neučte se pořád to samé
Jestliže se nějaké učivo naučíte, ale po krátké době ho zapomenete, jste stále ve stádiu opakovaného poznávání. Občas se stane, že se učíte některá cizí slovíčka nebo gramatické pravidlo, ale nenaučíte se je dobře používat. V tomto případě se musíte k takové učební látce za čas chtě nechtě vrátit a znovu se jí lépe naučit, jinak nebudete schopni pochopit další látku, která na tu předchozí navazuje. Jestliže chcete dosáhnout v učení lepších výsledků, musíte dospět do stádia rychlého znovuvybavení předchozích vědomostí. Určitý stupeň zapomínání je běžný, ale je možné se mu účinně bránit občasným opakováním obtížnějších částí učiva, o kterém víte, že ho tak dobře neovládáte.

F. Používejte přeučení (overlearning)
V určitých předmětech, jako jsou cizí jazyky a přírodovědné předměty (fyzika, chemie aj.) vám pomůže proces, kterému se říká přeučení (overlearning). Přeučení je jako "praxe zvládnutá až do stádia mistrovství". Pokuste se například vybavit si vyjmenovaná slova na "S"! Vzpomenete si na doslovné znění Pythagorovy věty? Jestliže jste byli v obou příkladech úspěšní, je jasné, že jste tyto poznatky zvládli až do samého stádia "mistrovství" a dosáhli jste fáze, které se říká přeučení. Kdykoli se v dalších letech setkáte s nutností vypočítat jednu stranu trojúhelníku nebo napsat některé slovo z vyjmenovaných slov začínajících na písmeno "S", toto přeučení vám okamžitě přispěchá na pomoc. Učivo, které jste se naučili metodou přeučení, umíte podvědomě. Každé dítě, které zvládne například malou násobilku, dosáhlo této dovednosti díky přeučení. Příliš nepřemýšlí, kolik je pětkrát pět.

Řadu myšlenkových operací v životě vykonáváme totiž automaticky a bezmyšlenkovitě. Cizí slovíčka, všechny možné poučky, ale řada dalších částí základního učiva: to všechno může být přeučeno a to všechno vám pomůže, kdykoli si budete muset rychle vzpomenout na určitou část starší učební látky.

G. Zapojte do učení všechny smysly
Při učení je dobré si některé věci napsat, nakreslit nebo vyslovit nahlas. Čím více pocitů při učení kombinujeme, tím více smyslů zapojíme do učení a tím větší šanci budeme mít při znovuvybavení některého poznatku v dalších letech. Velmi často pomáhá, jestliže do učení zapojíte více smyslů - hmat, sluch, ale i zrak. Řada lidí má například dobrou zrakovou paměť. Pamatují si, jak věci vypadají, jaký mají tvar či barvu. Jestliže i vy máte dobrou vizuální paměť, je to jeden z dobrých předpokladů, který vám pomůže vytvořit si efektivní studijní metodu, která se bude opírat o zrakové

podněty (grafy, matematické a chemické vzorečky, schémata, obrázky aj.). Podobným efektivním způsobem učení je spojení řady poznatků s místem, kde jsou uloženy. Této technice říkáme "loci strategie", protože LOCI je latinské označení pro místo. Řada informací je uložena v knihách, některé zase v našich poznámkách, v "tahácích" nebo v naší paměti a tak při této metodě je dobré vědět, kam se při hledání informací obrátit. Jestliže je naším úkolem například napsat písemnou práci na určité téma, je dobré vědět, kde a v jaké části našeho pokoje, knihovny (nebo hlavy) takové informace najdeme.

H. Udělejte si svou vlastní kartotéku
Stejně dobrým pomocníkem při učení jsou kartotéky a soubory poznámkových karet (Memory Box). Jestliže se učíte cizí názvy, je dobré si na druhou stranu karty zapsat, co dané slovo znamená. Potom můžete takovým balíčkem cizích slov nebo názvů listovat a zkoušet uhádnout, co je napsáno na druhé straně. Postup je možné i obrátit. Potom začněte od prostředku balíčku a postupujte při hře dopředu, ale i dozadu.Když se totiž něco učíme, zapamatujeme si začátek a konec, ale nejhůř si pamatujeme prostřední část učiva. Takový postup učení vám pomůže nejen tehdy, jestliže se něco musíte naučit "nazpaměť", ale i v mnoha dalších předmětech.

I. Nezapomínejte na opakování
Neméně důležitou metodou, jak můžete rozvíjet svoji paměť, je opakování nových poznatků, ke kterým se za nějaký čas alespoň na okamžik vrátíme. Opakování je víceúčelová studijní metoda.

Umožní oživit si předchozí vědomosti a máme možnost si "otestovat", které informace a znalosti si pamatujeme dobře a kterým musíme věnovat více pozornosti. Některé informace, které si musíte zapamatovat, je dobré si napsat. Psaní krátkých poznámek, seznamů a přehledů vám umožní si informace nejen utřídit, ale i trvale zapamatovat. Psaní má význam nejen z hlediska svého zobrazení, ale při samotném aktu psaní se vám v myšlení zafixují informace, které si potom pamatujete automaticky.

J. V učení se snažte vytvořit nějaký systém
V učení se snažte vytvořit systém. Je to jen otázka systému, najdete-li bez větší námahy právě ten správný klíč k otevření určité skupiny vašich vědomostí, které právě potřebujete. Prostě, svému myšlení se snažte co nejvíce ulehčit práci!

Co máte dělat, jestliže příliš mnoho informací zapomínáte?

 • Odpočinout si a pravidelně spát. Spánek po studiu je daleko lepší obranou proti zapomínání, než "odpočinek u televize".
 • Zbavit se nervozity. Když jste nervózní, že stále více zapomínáte, budete zcela zákonitě zapomínat ještě víc.
 • Brát studium a učení jako tvořivou hru, a ne jako nudnou povinnost.
 • Věnovat se na nějaký čas úplně něčemu jinému.

Deset rad k podpoře vaší dlouhodobé paměti

 • Věnujte pozornost prostředí, ve kterém se učíte
 • Nesnažte se všechno naučit za půl hodiny
 • Učte se pravidelně, část učení věnujte opakování
 • Neučte se školní učivo zbytečně nazpaměť
 • Učte se důležité části učiva a ověřte si je cvičením
 • K zapamatování učiva používejte různé pomůcky
 • Učivo, které si chcete zapamatovat, si opakujte
 • Nové učivo se snažte začlenit do starého učiva
 • Nové učivo se snažte zviditelnit či vnímat sluchem
 • Obtížnější učební látku se nikdy neučte sami

Další tipy pro efektivní učení

 • Neučte se u televize, ani v pokoji, kde duní rockové decibely
 • Stanovte si program domácího studia a snažte se ho dodržet
 • Dlouhé a nárazové učení těsně před zkouškou vás nezachrání
 • Školní látku, které rozumíte, si budete daleko lépe pamatovat
 • Důležité části učiva najdete ve školních sešitech
 • Slovní asociace, kartičky, taháky, slovníky, písničky, rýmy aj.
 • Opakování a procvičování dlouhodobě upevní vaše vědomosti
 • To, co znáte a umíte, je základem pro vaše další vědomosti
 • Učivo se pokuste spojit s obrazovým či zvukovým materiálem
 • Učení se spolužákem vám usnadní překonat největší obtíže

Domácí úkol ke stažení zde:

Stáhnout domácí úkol  Stáhnout domácí úkol

Kvíz lekce č.4:

Následující kvíz ověří Vaše znalosti, nabyté v lekci č. 4.